Browsing Tag

Insurance Bureau System – Life

“ส.ประกันชีวิตไทย” จัดประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life)…