ธอส. สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ให้ พม. ช่วยเหลือโควิด ผ่านกิจกรรม “เรามีเรา”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สำหรับดำเนินกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย เพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถตู้ พม. นำร่องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 8 เขต  

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับดำเนินกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ธอส. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเงินสนับสนุน และมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมในพิธี โดยก่อนหน้านี้ ธอส. ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 10,420 ชุด ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนมาแล้วอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถตู้ พม. นำร่องลงไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ๆ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตราชเทวี เขตดุสิต เขตบางเขน เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตวังทองหลาง และ เขตบางแค

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง รวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด

ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้องหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยอาหาร จำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่ เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป