คปภ.ยืนยัน บริษัทประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกประกันภัย COVID-19

คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามบริษัทประกันภัย บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

คำสังนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง สั่งสั่งให้ระงับสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถือเป้นคำสั่งทางปกครอง มีสภาพบังคับให้ทุกบรฺษัทประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติตาม