เอกสารประกอบการเบิกประกันภัย พ.ร.บ.

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกันภัย พ.ร.บ. มีดังนี้

กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด(คุ้มครองไม่เกิน30,000 บาท)

1.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย 2.ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล

หมายเหตุ : บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัยแสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุจากรถ หรือบันทึกประจําวันตำรวจ แล้วแต่กรณี เนื่องจากเงื่อนไขการประกันภัยนี้ จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือหากมีการกระทําให้มีผู้ประสบภัยจากรถแล้วเป็นความผิดทางอาญา ต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยไม่ชักช้า

กรณีเสียชีวิต

1.ใบมรณบัตร 2.สําเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต 3.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 4.สําเนาบัตรประชาชนของทายาท 5.บันทึกประจําวันของตํารวจ

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหายของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้นไม่สามารถมาดําเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอํานาจให้กับบุคคลหนึ่งบุลคลใดที่ท่านไว้วางใจให้มากระทําการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ และการจ่ายค่าเสียหายนั้น ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็ดให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย 2.ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ 3.บันทึกประจําวันของตํารวจ

กรณีเบิกเงินซดเชยรายวัน

1.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย 2.ใบรับรองผู้ป่วยใน หรือสําเนาใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล 3.บันทึกประจําวันของตํารวจ 4.ชุดหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ยกเว้น มอบอํานาจให้โรงพยาบาล

หมายเหตุ: ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น