บล.กรุงศรี เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ครั้งแรกของบริษัทหลักทรัพย์ไทย สู่ทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุน เพื่อ SME สร้าง Ecosystem ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี) เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” (Debt Crowdfunding Portal) ครั้งแรกของบริษัทหลักทรัพย์ไทย มุ่งเปิดโอกาสให้ SME ในประเทศไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ทางเลือกใหม่ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างการเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564 – 2566 ของกรุงศรี กรุ๊ป ในการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem and Partnership) ร่วมกันให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี) กล่าวว่า “การระดมทุนและการลงทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของ บล. กรุงศรี (Debt Crowdfunding Portal) นอกจากจะเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SME และบริษัทสตาร์ทอัพ หรือที่เรียกว่า ผู้เสนอขายหุ้นกู้ (Issuer) โดยระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการแสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ และเป็นช่องทางการกระจายสินทรัพย์การลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทรายบุคคล (Retail Investor) และผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (Non-retail Investor) ได้แก่ ผู้ลงทุนรายสถาบัน, Venture Capital, Private Equity รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor)

บล. กรุงศรี ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยคาดว่าจะมีปริมาณการระดมทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประมาณ 700-1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บล. กรุงศรี มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการระดมทุน มีโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อรับเงินลงทุนจากนักลงทุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถศึกษาแผนธุรกิจของผู้เสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน ผ่าน ระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตลอดช่วงการระดมทุน โดยคาดว่าสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้”

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ บล. กรุงศรี ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในครั้งนี้นั้น จะสามารถสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกเหนือไปจากการได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งการเข้าสู่ระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและโปร่งใสของ SME เองจากการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลตามเกณฑ์ ก.ล.ต. เพื่อสร้างความมั่นใจ สู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ SME สามารถขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรุงศรี กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem and Partnership) ร่วมกันให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น โดยในช่วงแรกนั้น กรุงศรีจะช่วยแนะนำให้ลูกค้า SME ได้รู้จักและเชิญชวนเข้าร่วมในระบบ “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ประกอบการ SME”