“ฐิติ ยศอนันตกุล” ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ คนใหม่

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2564-2566 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ชาญพานิชย์ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในครั้งนี้

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564 ได้แถลงผลงานและงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ในวาระปี พ.ศ.2562-2564 ที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่านที่เสียสละมาทำงานให้กับสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ทางสมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการตามกฎข้อบังคับของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสมาคมจนครบวาระอย่างน้อย 1 สมัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้สมัครเป็นนายกและกรรมการสมาคม ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมให้การรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ต่อสมาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้ง 2 ประเภทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี

สำหรับผลการนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ.2564-2566 นั้น ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเลือก “นายฐิติ ยศอนันตกุล” ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินคนต่อไป พร้อมลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ โดยรวมเบื้องต้นทั้งหมด 15 คน ไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ทั้งหมดจะต้องมี 25 คน ในส่วนที่เหลือนายกสมาคมฯ คนใหม่จะเป็นผู้เลือก แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดสมาคมฯ ภายหลัง แต่ระหว่างนี้เป็นหน้าที่ของ “นายฐิติ ยศอนันตกุล” ที่จะต้องไปทาบทามผู้มีประสบการณ์และพร้อมเสียสละเพื่อทำงานให้กับส่วนรวมที่เหลือให้ครบ

นโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระ ปี พ.ศ.2564-2566

1 .สานต่องานสำคัญ คือ การให้ตัวแทนมีโอกาสหักค่าใช้จ่ายในระบบเหมาจ่าย พิจารณาความถูกต้องว่า VAT ควรจะเป็นภาระของใคร และต้องทำให้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ

  1. ยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ โดยการสานต่อหลักสูตร FChFP และพัฒนาให้สอดคล้องกับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว
  2. เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โลกก้าวไกล ตัวแทนต้องก้าวทันเสมอ พร้อมที่จะมุ่งสู่โลกการเงินในอนาคต
  3. สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยการร่วมมือกับ สโมสร MDRT และ สมาคม GAMA สร้างตัวแทนรุ่นใหม่ เติบโตด้วยความคิดใหม่ๆ
  4. ส่งเสริมให้ตัวแทนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือสังคม
  5. ประสานงานและให้ร่วมมือกับ คปภ. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิต